Säännöt

/ helmikuu 9, 2021/ 0 comments

Säännöt

YHDISTYKSEN NIMI JA TARKOITUS

Yhdistyksen nimi on Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry, epävirallisesti lyhennettynä SFaO. Tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä yhdistys voi käyttää myös epävirallista nimeä Föreningarna för Finlands Farmacistuderande tai FiFas ja Finnish Pharmaceutical Students’ Associations tai FiPSA. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Tätä yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi, liiton varsinaisena jäsenenä olevaa yhdistystä jäsenyhdistykseksi ja jäsenyhdistykseen kuulumattomia varsinaisena jäsenenä olevia yksityishenkilöitä henkilöjäseniksi.

Liiton tarkoituksena on:

 • yhdistää suomalaisia farmasian opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä;
 • edustaa suomalaisia farmasian opiskelijoita alan kansainvälisellä tasolla;
 • kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen;
 • edistää terveitä elämäntapoja; sekä
 • edistää farmasian opiskelijoiden yhteiskunnallista, oikeudellista ja sosiaalista asemaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 • voi järjestää esitelmiä sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaista painettuna ja sähköisesti lehtiä, verkkojulkaisuja sekä harjoittaa muuta julkaisutoimintaa;
 • luo ja pitää yllä laajaa verkostoa, joka toimii ja vaikuttaa paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tukea jäseninään olevien yhdistysten toimintaa;
 • edistää moniammatillista yhteistyötä terveydenhuollon alalla;
 • toteuttaa Suomessa farmasian alan kansainvälisiä projekteja;
 • on aktiivinen toimija järjestökentässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tekemällä aloitteita ja esityksiä; sekä
 • voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ravintolaliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa yhdessä toimipaikassa.

JÄSENET

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat farmasian opiskelijoita edustavina ainejärjestöinä, sekä jäsenyhdistyksiin kuulumattomat farmaseuttista perus- ja jatkotutkintoa opiskelevat yksityishenkilöt. Jäsenyyttä anovan tulee toimittaa hallitukselle kirjallinen anomus. Henkilöjäsenellä on oikeus jäsenyyteen kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. Kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys sekä yksityinen henkilö. Kunniajäsenekseen voi liiton kokous kutsua liiton toiminnassa tai muuten alalla merkittävästi ansioituneen henkilön.

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain toukokuun loppuun mennessä jäsenmaksua sen määrän, jonka liiton syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten päättää. Vuotuisen kannattajajäsenmaksun päättää syyskokous. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä liiton kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan eroamisilmoituksen tekemisestä seuraavan vuoden alussa.

Jäsenen erottamisesta päättää liiton kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä hallituksen esityksestä yhdistyslain 14§:ssä mainituilla erottamisperusteella. Mikäli liiton jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä, jäsenen erottamisesta päätetään seuraavassa liiton kokouksessa.

Kun jäsen 6 §:ssä tai 7 §:ssä mainituissa tapauksissa eroaa tai erotetaan liitosta, ei erotetulla ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne jäsenmaksut, jotka koskevat sitä kalenterivuotta, jonka aikana eroamisilmoitus tehtiin, sekä muut erääntyneet maksut.

TOIMIELIMET

Liitossa käyttää päätösvaltaa liiton kevät- ja syyskokous näiden sääntöjen myöhemmin määrittelemällä tavalla. Toimeenpanevana toimielimenä on hallitus.

LIITON KOKOUS

10§

Liiton kevätkokous pidetään joka vuosi maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Ylimääräisiä liiton kokouksia pidetään milloin liiton kokous tai hallitus niin päättää, tai jos vähintään 1/3 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii.

11§

Liiton kevät- ja syyskokous sekä ylimääräiset liiton kokoukset kutsutaan koolle liiton jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyllä tiedonannolla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsu toimitetaan jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

12§

Liiton kokoukseen on varsinaisina jäseninä olevilla yhdistyksillä oikeus lähettää täysivaltaisia edustajia siten, että kukin jäsenyhdistys voi lähettää kaksi (2) virallista edustajaa sekä yhden (1) virallisen edustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100-lukua kohden. Äänivalta liiton kokouksessa on jäsenmaksunsa 5 §:n mukaisesti kokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta suorittaneiden varsinaisten jäsenyhdistysten edustajilla. Liiton jäsenyhdistysten jäsenillä, henkilöjäsenillä, kannattajajäsenillä sekä kunniajäsenillä on liiton kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Liiton kokous voi päättää puhe-ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin edellä mainituille.

13§

Kaikkien liiton kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava liiton hallituksen kokouskutsussa ilmoittamassa paikassa ja määräämänä aikana. Äänivaltaisten edustajien on samalla jätettävä edustajavaltakirjansa tarkistettaviksi.

14§

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat;
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. asetetaan tarpeelliset valmistelevat valiokunnat;
 4. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudesta vastaaville;
 6. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä
 7. käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liiton kevätkokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.
15§

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat;
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. asetetaan tarpeelliset valmistelevat valiokunnat;
 4. annetaan toiminnallinen ja taloudellinen selonteko liiton kuluvalta tilikaudelta;
 5. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
 6. päätetään liiton hallituksen ja eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja palkkioista;
 7. päätetään toiminnantarkastajien palkkioista;
 8. määrätään seuraavana vuonna kannettavat jäsenmaksut;
 9. päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta;
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi;
 11. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä;
 12. valitaan hallituksen muut jäsenet;
 13. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat;
 14. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä
 15. käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liiton syyskokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.
16§

Ylimääräisessä liiton kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne kokouksessa esitetyt kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, huomioon ottaen yhdistyslain 23 §:n määräykset.

17§

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä avointa äänestysmenettelyä käyttäen, ellei vähintään yksi paikalla olevista äänivaltaisista jäsenistä pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Vaalit, ellei kysymyksessä ole yksimielinen päätös, suoritetaan enemmistövaalina, mikäli täytettäviä paikkoja on yksi tai suhteellista listatonta vaalitapaa käyttäen, mikäli täytettäviä paikkoja on useampia. Vaalissa voi äänestää vain kokouksessa esitettyjä henkilöitä. Enemmistövaali toteutetaan siten, että ellei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella ehdotonta enemmistöä käydään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Suhteellinen listaton vaali toteutetaan siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen. Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Vaalissa äänestyslippu, johon on merkitty enemmän tai vähemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, on hylättävä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

HALLITUS

18§

Liittoa edustaa hallitus, johon kuuluvat liiton syyskokouksessa valittavat liiton puheenjohtaja sekä kokouksen vahvistama määrä, vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet eivät voi edustaa samaa jäsenyhdistystä. Hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta alkavalle toimikaudelle. Hallitus jakaa päävastuualueensa nimeämällä keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä kansainvälisestä että kotimaisesta toiminnasta vastaavat henkilöt.

19§

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Liiton jäsenyhdistysten jäsenillä ja henkilöjäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus. Hallitus voi päättää puhe- ja läsnäolo-oikeuden laajentamisesta. Hallituksessa päätettävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

20§

Liiton hallituksen tehtävä on:

 1. asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät;
 2. johtaa liiton yleistä toimintaa;
 3. hyväksyä jäseneksi hakevien jäsenyysanomukset;
 4. päättää liiton hyväksi tapahtuvista rahankeräyksistä;
 5. vastata liiton omaisuuden hoidosta ja taloudellisesta toiminnasta;
 6. valmistella liiton kevät- ja syyskokouksen esityslista;
 7. valmistella ja esittää liiton kevätkokoukselle toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus ja tilit, jotka päätetään kalenterivuosittain;
 8. valmistella ja esittää liiton syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 9. toteuttaa liiton kokousten päätökset;
 10. hoitaa muut liiton toimintaan liittyvät tehtävät; sekä
 11. nimetä liiton edustajat kokouksiin, jossa liitto käyttää jäsenen valtaa.

LIITON NIMENKIRJOITTAJAT

21§

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

TALOUS

22§

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

23§

Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla, markkinointiyhteistyöllä sekä saatavilla lahjoituksilla ja avustuksilla. Liitolla on oikeus ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja kerätä asianmukaisella luvalla varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

24§

Jäsenyhdistykset suorittavat syyskokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun kyseisen kalenterivuoden ensimmäisen päivän (1.1.) jäsenmääriensä perusteella. Jäsenmäärät tulee ilmoittaa liiton hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

25§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos kahden peräkkäisen sitä varten koolle kutsuttu liiton kokouksen päätöksellä. Näiden kokousten välillä on oltava vähintään 14 vuorokautta ja päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

LIITON PURKAMINEN

26§

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä sitä varten koolle kutsutussa liiton kokouksessa. Näiden kokousten välillä on oltava vähintään 14 vuorokautta ja päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

27§

Jos liitto päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on sen käytettävissä olevat varat luovutettava jäsenjärjestöille jäsenmäärän mukaisesti käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

28§

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*